Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia. Prawo dopuszcza też szczególne przypadki, kiedy można sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 18, ale muszą zostać przy tym spełnione pewne warunki.

Prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego przysługuje każdemu pracownikowi, który ma na swoim koncie odpowiedni staż pracy. Przeważnie urlop ten stanowi kontynuację urlopu macierzyńskiego, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że wcale nie jest to regułą, której należy przestrzegać. Przyznanie urlopu wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od:

– spełnienia określonych przepisami kryteriów,

– złożenia pisemnego wniosku spełniającego formalne wymogi.

Cechy charakterystyczne urlopu wychowawczego

Spośród licznych cech jakimi odznacza się urlop wychowawczy można wymienić kilka tych najbardziej charakterystycznych:

– urlop ten nie jest obowiązkowy, co oznacza, że pracownik może z niego skorzystać, ale wcale nie musi,

– urlop przysługuje zarówno matce dziecka, jak i jego ojcu, a także opiekunom prawnym,

– urlop wychowawczy można podzielić na części,

– pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega na mocy kodeksu pracy szczególnej ochronie – aby można było rozwiązać z nim umowę o pracę, muszą zaistnieć pewne przesłanki,

– urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym – przebywający na nim pracownik nie dostaje ani wynagrodzenia, ani zasiłku, może zatem podejmować pracę zarobkową;  dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje wszystkim pracownikom,

– okres urlopu wychowawczego jest zaliczany do okresu zatrudnienia.

Zmiana przepisów

Przepisy dotyczące funkcjonowania urlopu wychowawczego zostały zmienione w 2013 r. Wskutek tych modyfikacji urlop wychowawczy nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Ponadto uległ on wydłużeniu. W lepszej sytuacji znaleźli się też rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tego urlopu w tym samym czasie – od ubiegłego roku mogą oni wspólnie sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem o miesiąc dłużej niż miało to miejsce wcześniej.