Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Przez długi czas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie posiadały prawa do urlopu wychowawczego. Chcąc zatem zająć się dzieckiem, przedsiębiorca zmuszony był do zawieszenia działalności, co – jak wiadomo – skutkuje nie odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że maksymalny okres na jaki można zawiesić działalność wynosi 2 lata, podczas gdy wymiar urlopu wychowawczego to 3 lata.

Nowelizacja przepisów

W 2013 r. przepisy o urlopach wychowawczych zostały poddane pewnym modyfikacjom. Ich efektem jest wdrożenie w życie rozwiązań, które są ukłonem w kierunku osób samozatrudnionych. Nie sposób co prawda rozwiązań tych określić mianem urlopu wychowawczego w tradycyjnym rozumieniu, ale jest to z pewnością duży krok naprzód. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą stworzono zatem możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przy jednoczesnym zapewnieniu, że składki na ZUS będą odprowadzane.

Wymogi

Muszą zostać jednak spełnione następujące warunki:

– staż ubezpieczeniowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi wynosi minimum 6 miesięcy,

– osoba zainteresowana sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem musi zamknąć działalność lub zawiesić jej prowadzenie.

Za takie osoby budżet państwa będzie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli brak wymaganego 6-miesięcznego stażu ubezpieczeniowego, odprowadzana jest jedynie składka na ubezpieczenie emerytalne.

Podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru wyżej wspomnianych składek wynosi:

– 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób z 6-miesięcznym lub dłuższym stażem ubezpieczeniowym,

– 75 procent minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób ze stażem ubezpieczeniowym wynoszącym mniej niż 6 miesięcy.