Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest udzielany pracownikowi na jego pisemny wniosek. Prawo nie dopuszcza takiej możliwości, by pracownik przebywał na urlopie wychowawczym z polecenia swego przełożonego.

Termin składania wniosku

Generalnie pracodawca nie może nie przychylić się do wniosku złożonego przez pracownika, ale uwaga – wniosek ten musi spełniać formalne wymogi. Jeżeli nie są one zachowane, wówczas pracownik powinien liczyć się z odmową. Przede wszystkim zatem pod rygorem nieważności musi zostać zachowana pisemna forma wniosku. Ma on trafić do pracodawcy co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.

Wymagane informacje

We wniosku należy koniecznie uwzględnić następujące informacje:

– data rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,

– okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko (jeśli jakaś część urlopu została już wykorzystana),

– dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzin),

– data złożenia wniosku,

– własnoręczny podpis pracownika składającego wniosek.

Załączniki do wniosku

Jest wymagane dołączenie do wniosku pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców/opiekunów o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres, który został wskazany we wniosku. W sytuacji, kiedy rodzice/opiekunowie zamierzają z urlopu korzystać wspólnie – co mogą zrobić przez okres 4 miesięcy, wtedy konieczne jest dołączenie do wniosku dołączyć pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców/opiekunów o okresie, w którym rodzice/opiekunowie zamierzają przebywać jednocześnie na urlopie wychowawczym. Jeżeli natomiast w rachubę wchodzi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, trzeba do wniosku dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Ponadto wymagane jest też oświadczenie o nie posiadaniu przez wnioskodawcę innych tytułów do ubezpieczeń w okresie wskazanym we wniosku z zaznaczeniem, że pracownik nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Poniżej przykładowy wzór wniosku:

ScreenShot001